Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO


Insmind Centrum Medyczne Wielicka z siedzibą w Krakowie
(zwany dalej: „Regulaminem”)

§ 1.
[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin ustanowiony jest dla Insmind Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Wielicka 72, 30 – 552 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000573235, NIP: 6793115964, REGON: 362485528, wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego nr księgi 000000274285 (zwany dalej: „Podmiotem Leczniczym”).
 2. Podmiot Leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pod nazwą: INSMIND CENTRUM MEDYCZNE WIELICKA (zwany dalej: „Zakładem Leczniczym”).
 3. Podmiot Leczniczy działa na podstawie:
  1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.);
  2. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1545 z późn. zm.);
  3. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1516 z późn. zm.);
  4. ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2702 z późn. zm.);
  5. ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1026);
  6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.);
  7. wpisu do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ust. 1 powyżej;
  8. niniejszego Regulaminu;
  9. innych aktów powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 4. Regulamin, stosownie do dyspozycji art. 24 ustawy o działalności leczniczej, określa:
  1. nazwę Podmiotu Leczniczego;
  2. cele i zadania Podmiotu Leczniczego;
  3. strukturę organizacyjną Zakładu Leczniczego;
  4. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
  5. miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
  6. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
  7. organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych Zakładu Leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek;
  8. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
  9. wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej;
  10. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
  11. wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które są udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;
  12. sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego.
 5. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników i współpracowników Podmiotu Leczniczego.

§ 2.

[Cel działania i zadania]

 1. Podstawowym celem działalności Podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, które służą zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz prowadzenie profilaktyki zdrowotnej przez osoby do tego uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw pacjenta oraz stosowaniu właściwych metod diagnostycznych i leczniczych zgodnie z obowiązującymi standardami. W szczególności do zadań Podmiotu Leczniczego należy:
  1. zapewnienie pacjentom kompleksowej diagnostyki oraz ciągłości leczenia;
  2. monitorowanie stanu zdrowia pacjenta;
  3. udzielanie świadczeń leczniczych i konsultacyjnych;
  4. udział w działaniach z zakresu promocji zdrowia i edukacji pacjentów;
  5. wykonywanie innych zadań podmiotu leczniczego wynikających z odrębnych przepisów.

§ 3.

[Miejsce udzielanych świadczeń zdrowotnych]

 1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnym jest budynek przy ul. Wielickiej 72 w Krakowie (30-552).
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane przez Podmiot Leczniczy mogą się również odbywać w miejscu zamieszkania pacjenta.

§ 4.

[Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres]

 1. Podmiot Leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 2. Podmiot Leczniczy w ramach prowadzonej działalności udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie
  1. Psychoterapia
  2. 
Neurologopedia
  3. Pomoc psychologiczna
  4. Dietetyka
  5. Psychodietetyka
  6. Neurologia
  7. Kardiologia
  8. Psychiatria
  9. Fizjoterapia
  10. Osteopatia
  11. Pediatria 

  12. Medycyna Integracyjna
  13. Internista

  14. Nefrolog

§ 5.

[Sposób kierowania jednostką organizacyjną i jej komórkami]

 1. Podmiotem Leczniczym kieruje zarząd Podmiotu Leczniczego będący kierownikiem w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej (zwany dalej: „Kierownikiem”).
 2. Kierownik reprezentuje Podmiot Leczniczy na zewnątrz.
 3. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące zarządzania i ponosi za nie odpowiedzialność.
 4. Kierownik wykonuje wszelkie prawa i obowiązki nałożone na Podmiot Leczniczy powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Kierownik może powoływać kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych.
 6. Do obowiązków i uprawnień Kierownika należy m.in.:
  1. Organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników oraz jej nadzorowanie,
  2. zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad 
przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników;
  3. podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagradzania, karania i zwalniania 
pracowników.

§ 6.

[Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych]

 1. Do podstawowych zadań wszystkich komórek organizacyjnych należy w szczególności:
  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie usług świadczonych odpłatnie, w pełnym zakresie określonym w cenniku opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych;
  3. udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom korzystającym ze świadczeń wynikających z odrębnych umów;
  4. udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie usług diagnostycznych, leczniczych i profilaktycznych;
  5. prowadzenie indywidualnej dokumentacji pacjenta w formie papierowej i/lub elektronicznej;
  6. prowadzenie dokumentacji będącej podstawą do rozliczeń umowy zawartej z płatnikiem publicznym w formie papierowej i elektronicznej;
  7. wystawianie skierowań do placówek zewnętrznych;
  8. przechowywanie i udostępnianie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów.

§ 7
.
[Warunki współdziałania komórek organizacyjnych]

 1. Poszczególne jednostki i komórki organizacyjne Podmiotu Leczniczego obowiązane są 
do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu 
Leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno-
gospodarczym.
 2. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.
 3. Komórki organizacyjne Podmiotu Leczniczego współpracują ze sobą w celu zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentem. Szczegółowe zasady współpracy określa Kierownik Podmiotu Leczniczego

§ 8.
[Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą]

 1. W procesie udzielania świadczeń zdrowotnych Podmiot Leczniczy może współdziałać z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie odrębnej umowy o współpracy w rozumieniu ustawy w zakresie zapewnienia prawidłowej i kompleksowej diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania.
 2. Podmiot Leczniczy udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń.
 3. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

§ 9.

[Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych]

 1. Realizując cele i zadania, o których mowa w § 2., Podmiot Leczniczy zapewnia pacjentom podstawową opiekę zdrowotną realizowaną zgodnie ze sztuką medyczną i na właściwym poziomie. Podmiot Leczniczy zapewnia w swoim zakresie diagnostykę i ciągłość leczenia:
  1. pacjentom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w ramach gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.). Szczegółowy zakres świadczeń określają odrębne przepisy;
  2. pacjentom indywidualnym w ramach świadczeń odpłatnych na podstawie cennika;
  3. pacjentom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych na warunkach określonych w odrębnych umowach.
 2. Usługi są świadczone przez osoby posiadające przewidziane prawem uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, przy zachowaniu wszelkich wymagań świadczenia usług określonych przepisami prawa i zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej.
 3. Wdrożone standardy postępowania i procedury medyczne mają na celu zapewnienie właściwego poziomu i jakości świadczonych usług zdrowotnych.
 4. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń każdemu uprawnionemu, bez skierowania, w ramach określonych limitów świadczeń zdrowotnych wynikających z umowy zawartej z płatnikiem publicznym lub innym uprawnionym organem.
 5. Podstawą do udzielenia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 4 lit. a powyżej, jest okazanie dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem wskazującego wiek, numer PESEL oraz adres zameldowania pacjenta w celu zweryfikowania ubezpieczenia na portalu e-WUŚ.
 6. Świadczenia zdrowotne wykraczające poza zakres świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 4 lit. a powyżej, są udzielane odpłatnie.
 7. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego, jeżeli osoba zgłaszająca się do Podmiotu Leczniczego potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. Wówczas świadczenie udzielane jest niezwłocznie.
 8. Pacjent zamierzający skorzystać z usług Podmiotu Leczniczego jest rejestrowany na wizytę.
 9. Liczba przyjęć w danym dniu pacjentów jest zmienna i zależy od harmonogramu pracy lekarzy.
 10. Podmiot Leczniczy zapewnia pacjentom rezerwację usługi na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej bezpośrednio w recepcji, telefonicznie lub w formie e-mail.
 11. Niezbędnych informacji w zakresie dostępu do świadczeń zdrowotnych udzielają pracownicy rejestracji.
 12. W celu dokonania rezerwacji pracownik Podmiotu Leczniczego odnotowuje niezbędne dane osobowe pacjenta oraz informuje go o terminie i godzinie udzielenia świadczenia zdrowotnego.
 13. W przypadku konieczności zmiany terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego przez Podmiot Leczniczy, pracownik Podmiotu Leczniczego informuje o tym pacjenta, proponując mu nowy termin świadczenia.
 14. Odwołanie wizyty przez pacjenta może odbywać się w formach wskazanych w ust. 13 powyżej.
 15. Pacjentom zgłaszającym się do przychodni po raz pierwszy zakładana jest indywidualna dokumentacja medyczna.
 16. Za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż te o których mowa w ust. 4 lit. a powyżej, Podmiot Leczniczy pobiera opłaty zgodnie z cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 10.
[Udostępnienie dokumentacji medycznej]


 1. Podmiot Leczniczy prowadzi oraz udostępnia dokumentację medyczną pacjentów korzystających z udzielanych przez podmiot leczniczy świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach określonych przepisami prawa.
 2. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci papierowej lub elektronicznej i jest przechowywana w siedzibie Podmiotu Leczniczego.
 3. Dokumentację medyczną udostępnia się pacjentowi lub upoważnionej przez niego osobie na podstawie wniosku pisemnego, ustnego lub przesłanego drogą elektroniczną.
 4. Upoważnienie osoby do odbioru dokumentów powinno mieć formę pisemną i być załączone do wniosku. W przypadku wysłania wniosku w formie e – mail lub ustnej osoba upoważniona zobowiązana jest przedstawić oryginał upoważnienia pracownikom Podmiotu Leczniczego przy wydawaniu dokumentacji medycznej.
 5. Pacjent lub upoważniona osoba określa we wniosku, w jakim zakresie prosi o udostępnienie dokumentacji:
  1. wyłącznie do wglądu,
  2. w postaci kserokopii,
  3. w postaci odpisu,
  4. w postaci uwierzytelnionej kserokopii,
  5. na elektronicznym nośniku danych,
  6. przesłania drogą elektroniczną na wskazany przez pacjenta adres e-mail.
 6. Ustala się następujący cennik za udostępnianie dokumentacji medycznej:
  1. jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 10 zł,
  2. jedna strona kopii dokumentacji medycznej – 10 zł,
  3. dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych – 10 zł.
 7. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy lub w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
 8. Kopię dokumentacji medycznej udostępnia się na wniosek o wydanie dokumentacji. Podmiot Leczniczy zobowiązany jest do wydania kopii dokumentacji medycznej bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 9. Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 10. Dokumentacji medycznej udostępnia się wyłącznie na terenie jednostki.
 11. Odebranie kopii, kserokopii, odpisów dokumentacji medycznej następuje osobiście przez pacjenta lub upoważnioną przez niego osobę.

§ 11.

[Postanowienia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie względem wszystkich osób zatrudnionych i współpracujących z Podmiotem Leczniczym oraz względem wszystkich pacjentów Podmiotu Leczniczego.
 3. Regulamin dostępny jest w Zakładzie Leczniczym przy rejestracji.
 4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swojej skuteczności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Wszelkie załączniki stanowią część integralną niniejszego Regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.